Politika spoločnosti

Spoločnosť Battery service Slovakia, s.r.o. je spoločnosťou ponúkajúcou služby a obchodnou spoločnosťou v oblasti zálohovania telekomunikačných technológií, elektrických zariadení, napájania, záložného napájania.

Pôsobíme ako autorizovaný predajca staničných akumulátorových batérií a poskytovateľ servisných služieb spoločností FIAMM a Bären Batterie GmbH.

Politika integrovaného systému manažérstva vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky.

S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu, environment a bezpečnosť.

V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb a obchodná činnosť uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:

  • Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
  • Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.
  • Zvyšovať kvalifikáciu, bezpečnostné a environmentálne povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.
  • Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s externými poskytovateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.
  • Zabezpečovať ochranu a prevenciu znečisťovania životného prostredia, včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.
  • Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001.

Dátum: 2.03.2020

Schválil:
Ing. Jela Mošaťová - konateľ
Juraj Mošať - konateľ